Blog

“ผู้นำกับเสียงปลุกให้ตื่น” พระธรรมโยเอล

ผู้นำกับเสียงปลุกให้ตื่น จาก พระธรรมโยเอล

โดย ดร.ปฐมพร  คงสายอมรชล อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่