ศาสนศาสตร์โท สาขาศิษยาภิบาล (M.Div. in Pastoral Theology)

ศาสนศาสตร์โท สาขาศิษยาภิบาล (M.Div. in Pastoral Theology) 3 ปี หรือ 90 หน่วยกิต

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทรศิษยาภิบาลศาสตร์ 3 ปีนี้ ออกแบบเพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักรโดยผู้ศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปรารถนาอยากเรียนรู้พันธกิจในด้านการอภิบาล หรือคริสตจักรท้องถิ่น หรือผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลที่อยากได้รับเนื้อหา หลักการและทักษะพระคัมภีร์ในการรับใช้ในคริสตจักร

ศิษยาภิบาลศาสนศาสตร์ (Master of Divinity in Pastoral Theology)

 

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1 3
พระคัมภีร์ใหม่ 1 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3
วิสัยทัศน์พันธกิจโลก 3
จริยธรรมคริสเตียน 3
   
รวม 15
การประกาศและสร้างสาวก Mid – Term 2

 

ปี 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการตีความ 3
พระคัมภีร์เดิม 2 3
พระคัมภีร์ใหม่ 2 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3
ศาสนาหลักในเอเชีย 3
การรับใช้ภาคสนาม 0
รวม 15
การให้คำปรึกษา Mid – Term 2
ปี 2 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
คริสเตียนศึกษา 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 3 3
พระคัมภีร์เดิม 3 3
ครอบครัวคริสเตียน 3
มานุษยวิทยาตามมุมมองพระคัมภีร์ 3
กรีก 1 3
รวม 18
ปี 2 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
พระคัมภีร์ใหม่ 3 3
ประวัติคริสตจักรไทย 3
เทศนา 1 3
การบริหารจัดการพันธกิจ 3
กรีก 2 3
การรับใช้ภาคสนาม 0
รวม 15
ปี 3 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
ประวัติศาสนศาสตร์ 3
หลักศิษยาภิบาล 1 3
ศาสนศาสตร์การนมัสการ 3
อรรถวิเคราะห์กรีก 1 3
เทศนา 2 3
  0
รวม 15
ปี 3 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
อรรถวิเคราะห์กรีก 2 3
หลักศิษยาภิบาล 2 3
หลักการก่อตั้งคริสตจักร 3
ผู้นำและการสื่อสาร 3
วิจัย 3
การรับใช้ภาคสนาม 0
รวม 15

หมายเหตุ

 1. สีน้ำเงินวิชาหลักของหลักสูตร
 2. สีแดงวิชาหลักของสาขา
 3. สีดำ – วิชาเลือก