หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ (Master of Divinity in Pastoral Theology) 3 ปี

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทรศิษยาภิบาลศาสตร์ 3 ปีนี้ ออกแบบเพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักรโดยผู้ศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปรารถนาอยากเรียนรู้พันธกิจในด้านการอภิบาล หรือคริสตจักรท้องถิ่น หรือผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลที่อยากได้รับเนื้อหา หลักการและทักษะพระคัมภีร์ในการรับใช้ในคริสตจักร

ศิษยาภิบาลศาสนศาสตร์ (Master of Divinity in Pastoral Theology) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1 3
พระคัมภีร์ใหม่ 1 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3
ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์ 3
กรีก 1 3
การรับใช้ภาคสนาม 1 0
รวม 15
ปี 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการตีความหมาย 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3
สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก 3
พระคัมภีร์เดิม 2 3
กรีก 2 3
   
รวม 15
ปี 2 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
อรรถวิเคราะห์กรีก 3
คริสเตียนศึกษา 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 3 3
พระคัมภีร์ใหม่ 2 3
ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย 3
การรับใช้ภาคสนาม2 0
รวม 15
ปี 2 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการเทศนา 1 3
หลักการก่อตั้งคริสตจักร 3
พระคัมภีร์เดิม 3 3
พระคัมภีร์ใหม่ 3 3
หลักและวิธีการสอน 3
   
รวม 15
ปี 3 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
ศิษยาภิบาลศาสตร์ 1 3
ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร 3
ศาสนศาสตร์วัฒนธรรมไทย 3
หลักการเทศนา 2 3
การให้คำปรึกษา / วิชาเลือกเสรี 3
การรับใช้ภาคสนาม 3 0
รวม 15
ปี 3 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
ศาสนศาสตร์พันธกิจ 3
ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์ 3
ศิษยาภิบาลศาสตร์ 2 3
วิชาเลือกเสรี 3
การศึกษาเฉพาะทางและงานวิจัย 3
   
รวม 15

วิชาเลือกเสรี

 1. อนาคตศาสตร์
 2. หลักการให้คำปรึกษา
 3. ครอบครัวคริสเตียน
 4. ศาสนาเปรียบเทียบ