หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma of Christian Studies)

หลักสูตรนี้พระคริสตธรรมเชียงใหม่เป็นการออกแบบเพื่อผู้นำฆราวาสที่ต้องการพัฒนาการรับใช้ตามของประทาน  การศึกษาพระคัมภีร์และการสอนคริสเตียนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อยากศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี ท่านจะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  และนำไปสู่การรับใช้ที่เกิดผล นอกจากนั้นผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับการเตรียมเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องบังเกิดใหม่และรับบัพติสมาอย่างน้อย 1 ปี
2. รับการทรงเรียกจากพระเจ้า
3. เป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่น และคริสตจักรให้การรับรอง
4. มีอุปนิสัย และความประพฤติที่สอดคล้องกับการทรงเรียกของพระเจ้า
5. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1 3
พระคัมภีร์ใหม่ 1 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3
วิสัยทัศน์พันธกิจโลก 3
จริยธรรมคริสเตียน 3
การรับใช้ภาคสนาม 1 0
รวม 15
การประกาศและสร้างสาวก Mid-Term 1
ปี 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการตีความหมาย 3
พระคัมภีร์เดิม 2 3
พระคัมภีร์ใหม่ 2 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3
ศาสนาหลักในเอเชีย 3
   
รวม 15
การให้คำปรึกษา Mid-Term 2

หมายเหตุ: สีน้ำเงิน – วิชาหลักของหลักสูตร
                    สีดำ – วิชาเลือก