Slider

พระคริสตธรรม เชียงใหม่ Chiang Mai Theological Seminary

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนผู้นำผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง เพื่อสำแดงชีวิตคริสเตียนแท้และรับใช้พระเจ้า

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ เน้นการฝึกฝนอบรมทางด้านการศึกษาพระคัมภีร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้สนใจและผู้รับใช้

สมัครเรียน

การก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การศึกษาเพื่อพันธกิจโลก ในบริบทสังคมเมืองที่มีกลุ่มชนหลากหลาย เพื่องานรับใช้เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้

การก่อสร้างอาคาร

กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย  ท่านได้กล่าวว่า

“ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

เปิดรับสมัครนักศึกษา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจ  และผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า  สำหรับปีการศึกษา 2020 – 2021

ประกาศนียบัตรคริสเตียนชั้นสูง

หลักสูตรเพื่อผู้นำฆราวาสที่ต้องการพัฒนาการรับใช้ตามของประทาน

ศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจ มุ่งเน้นเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม

ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี เพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักร

ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป

สมัครเรียน

กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์  สำหรับทุกหลักสูตร

ข่าวสารและกิจกรรม