หน้าแรก 1

   หลักสูตรศาสนศาสตร์โท

            –  ประกาศนียบัตรคริสเตียนชั้นสูง
            –  ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์
            –  ศาสนศาสตร์โทพันธกิจ
            –  ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์

ภาคปกติและภาคค่ำ

Room
หน้าแรก 2

หน้าแรก 3กำหนดสอบและสัมภาษณ์
รอบแรก : 5 ธันวาคม 2020 (9:00น.)
รอบสอง : 8 มกราคม 2021 (9:00น.)

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า สำหรับปีการศึกษา 2020 – 2021
กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย ท่านสรุปว่า “ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคำภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาญบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”
พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
หน้าแรก 4

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระคริสตธรรมเชียงใหม่
Chiang Mai Theological Seminary

132/74 หมู่ 7 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร.052005272
E-mail: ctsthailand@yahoo.com
Line: ctsthailand.org
หน้าแรก 5