หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อการวางรากฐานชีวิตคริสเตียน ความเข้าใจพระคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ที่เป็นรากฐาน ที่จะช่วยเตรียมในการรับใช้พระเจ้า ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสำหรับการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์โท 3 ปีอีกด้วย

คริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies) 2 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1 3
พระคัมภีร์ใหม่ 1 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3
ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์ 3
การให้คำปรึกษา / วิชาเลือกเสรี 3
การรับใช้ภาคสนาม 1 0
รวม 15
ปี 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการตีความหมาย 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3
สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก 3
พระคัมภีร์เดิม 2 3
วิชาเลือกเสรี 3
   
รวม 15
ปี 2 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
คริสเตียนศึกษา 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 3 3
พระคัมภีร์ใหม่ 2 3
ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย 3
กรีกเพื่อการค้นคว้า 3
การรับใช้ภาคสนาม2 0
รวม 15
ปี 2 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการเทศนา 1 3
หลักการก่อตั้งคริสตจักร 3
พระคัมภีร์เดิม 3 3
พระคัมภีร์ใหม่ 3 3
หลักและวิธีการสอน 3
   
รวม 15

วิชาเลือกเสรี

 1. อนาคตศาสตร์
 2. หลักการให้คำปรึกษา
 3. ครอบครัวคริสเตียน
 4. ศาสนาเปรียบเทียบ