หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies) 2 ปี หรือ 60 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อการวางรากฐานชีวิตคริสเตียน ความเข้าใจพระคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ที่เป็นรากฐาน ที่จะช่วยเตรียมในการรับใช้พระเจ้า ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสำหรับการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์โท 3 ปีอีกด้วย

คริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies)

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1 3
พระคัมภีร์ใหม่ 1 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3
วิสัยทัศน์พันธกิจโลก 3
จริยธรรมคริสเตียน 3
การรับใช้ภาคสนาม  0
รวม 15
ปี 1 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
หลักการตีความ 3
พระคัมภีร์เดิม 2 3
พระคัมภีร์ใหม่ 2 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3
ศาสนาหลักในเอเชีย 3
การให้คำปรึกษา 3
การรับใช้ภาคสนาม 0
รวม 18
ปี 2 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต
คริสเตียนศึกษา 3
ศาสนศาสตร์ระบบ 3 3
พระคัมภีเดิม 3  3
ครอบครัวคริสเตียน 3
มานุษยวิทยาตามมุมมองพระคัมภีร์ 3
การรับใช้ภาคสนาม 0
รวม 15
ปี 2 ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
พระคัมภีร์ใหม่ 3 3
ยุทธศาสตร์พันธกิจโลก 3
ประวัติคริสตจักรไทย 3
เทศนา 1 3
การบริหารจัดการพันธกิจ 3
ผู้นำและการสื่อสาร 3
การรับใช้ภาคสนาม  0
รวม 18

หมายเหตุ

 1. สีน้ำเงิน วิชาหลักของหลักสูตร
 2. สีแดงวิชาหลักของสาขา

 3. สีดำ – วิชาเลือก