หัวข้อ

By

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจประชากรของพระองค์ในเรื่องของการถวาย วันนี้อาจารย์ขนิษฐา ปานำจะนำเราศึกษาในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น โดย… 1. ตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า 2. ตระหนักถึงพระคลังของพระเจ้า 3. ตระหนักถึงพระคริสต์  

By

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู ที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนในวัน “ศุกร์ประเสริฐ” เพื่อชำระล้างความผิดบาปทั้งสิ้นของเราทั้งหลาย ในวันที่ 3 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย เราทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์ก็สามารถมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้ เพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์  

By

“การตอบสนองอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า”พระธรรมเศคาริยาห์

ศึกษาพระธรรมเศคาริยาห์ ในหัวข้อ “การตอบสนองต่ออดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า” โดย อาจารย์วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง  อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่ให้บทเรียนสำคัญต่อเราในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้า โดย อดีต : ไม่ซ้ำรอยความผิดเดิม (1:1-6) ปัจจุบัน : มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า (1:7-6:15) อนาคต : มีความหวัง (6:9-14)

By

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” โดย ดร.ปฐมพร  คงสายอมรชล พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่จะเราให้เข้าใจถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ผ่านการ.. ทบทวน (1:1-11) ท้าทายด้วยพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้า (1:12-15) ทำตามพระวจนะพระเจ้า (2:1-3)

By

“ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า” พระธรรมเศฟันยาห์

ศึกษาพระธรรมเศฟันยาห์  ในหัวข้อ “ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า”  โดย อาจารย์ธนิต  โลเกศกระวี   ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่  

By

“ผู้นำกับคำถาม” พระธรรมฮาบากุก

ศึกษาพระธรรมฮาบากุก  ในหัวข้อ “ผู้นำกับคำถาม”คำเทศนาจากพระธรรมฮาบากุก โดย อ.เจตนากรณ์ กาญจนามาส พระคริสตธรรมเชียงใหม่  

By

“ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” พระธรรมนาฮูม

ศึกษาพระธรรมนาฮูม  ในหัวข้อ “ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” โดย ศจ.ดร.โธมัส โบห์เนอร์ท พระคริสตธรรมเชียงใหม่  

By

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมเอสรา

ศึกษาพระธรรมเอสรา ภายใต้หัวข้อ “Leadersheep”(ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง) โดยอาจารย์ธราวัตร สืบทายาท ซึ่งเราได้เห็นบทบาทของเอสราในการเป็นผู้ดูแลประชากรของพระเจ้า ทั้งในมิติฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ 1. เอสราเป็นปุโรหิตของพระเจ้า (เอสรา7:1-5,12) 2. เอสราเป็นตัวแทนของกษัตริย์ (เอสรา 7:11​) 3. เอสราเป็นครู (เอสรา7:6) 4. เอสราเป็นนักบริหารจัดการ (เอสรา8:24​-30) 5. เอสราเป็นนักอธิษฐาน(เอสรา8:21​-23) 6. เอสราเป็นนักสร้างสาวก (เนหะมีย์ 8:2-12) 7. เอสราเป็นนักสร้างอิทธิพลเพื่อปฏิรูปชีวิตจากภายใน (เอสรา9-10)  

By

“ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยง” พระธรรมมีคาห์

ศึกษาพระธรรมมีคาห์ โดย อาจารย์สมยศ เลิศสิริการ พระคริสตธรรมเชียงใหม่   บทเรียนจากพระคำของพระเจ้า ที่จะนำเราหันกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย โดยมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ 3 ประการด้วยกัน 1. ความบาปลุกลามได้(มีคาห์1:9) 2. พระเจ้ามีความยุติธรรม มีความเมตตา เราจึงมีความหวัง 3. สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรา(มีคาห์6:6)  

By

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” พระธรรมอาโมส

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” จากพระธรรมอาโมส โดย อาจารย์วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง  อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่