สมัครเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

***กรอกรายการทุกช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของท่าน และ ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งใบสมัคร เมื่อทางพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้รับใบสมัครของท่านทางอีเมล์แล้ว จะติดต่อกลับท่านทันที เพื่อแจ้งผลการสมัคร นัดสัมภาษณ์ และจัดเตรียมเอกสารมายื่นที่สถาบันในวันสัมภาษณ์

  ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (D.C.S)
  ปริญญาโทคริสเตียนศาสตร์ (M.C.S.)
  ปริญญาโทศาสนศาสตร์พันธกิจ (M.Div.Mission)
  ปริญญาโทศาสนศาสตร์ศิษยาภิบาล (M.Div.Pastoral Theology)

  นาย นางนางสาว เพศชายเพศหญิง

  โสดสมรสมีคนรัก/คู่หมั้นหย่าร้างม่าย

  ใช่ไม่ใช่

  กรรมการอนุชน
  ครูรวีฯ
  เป็นมัคนายก
  เป็นผู้ปกครอง
  เป็นผู้รับใช้


  อื่นๆ  นานๆครั้ง
  อาทิตย์ละครั้ง
  ประจำทุกวัน
  ไม่ค่อยทำ


  จบทั้งเล่มแล้ว
  มากกว่า 1 ครั้ง
  ไม่เคยอ่านจบ


  การเป็นพยานส่วนตัวและนำคนรับเชื่อ
  ร่วมประกาศกลางแจ้ง
  สอนรวีวารศึกษา
  เทศนาในวันอาทิตย์
  นำนมัสการในคริสตจักร
  การเยี่ยมเยียนติดตามผล
  ทำงานกับเยาวชนและอนุชน
  ทำงานในองค์กรคริสเตียน
  หอพักนักเรียน
  เป็นค่าเล่าเรียนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  ไม่มี มี

  มาคนเดียว มาทั้งครอบครัว

  ต้องการพัก ไม่ต้องการพัก

  แข็งแรงดี เจ็บป่วยบ่อยครั้ง
  ไม่เป็นอุปสรรค อาจเป็นอุปสรรคบ้าง

  ครบปกติ พิการบางส่วน

  ปกติ เคยมีปัญหาบ้าง
  ขั้นตอนหลังกรอกเอกสารสมัครเรียนออนไลน์

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ แล้วเขียนรายละเอียดให้ครบ พร้อมกับการรับรองจากผู้นำ ( ให้คลิก เพื่อเป็นการดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้สั่ง Print ด้วยกระดาษ A4)
  2. ยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันเพื่อสอบและสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษา (ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

  ** สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-249425-6 , E-mail ctsthailand@yahoo.com , Line: ctsthailand.org