Blog

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” พระธรรมอาโมส

“ชีวิตที่ได้รับการรื้อฟื้น” จากพระธรรมอาโมส

โดย อาจารย์วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง  อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่