เกี่ยวกับเรา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

Chiang Mai Theological Seminary (CTS)​ มีนักศึกษาทั้งเต็มเวลา และบางเวลาประมาณ 80 คน นักศึกษาพระคริสตธรรมทางไกลอีก 70 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาที่กำลังรับใช้พระเจ้าในประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร และรับใช้ในองค์กรคริสเตียนทั่วไป และมีศิษย์เก่าที่กำลังรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเป็นมิชชันนารีด้วย

20

ก่อตั้งคริสตจักร 20 แห่ง

20

ส่งมิชชันนารี 20 คน

150

นักศึกษาใหม่ 150 คน

20

คริสตจักรสนับสนุน CTS ประมาณ 20 คริสตจักร

45

ทุนสำหรับใช้ในการก่อสร้างตึก 45 ล้านบาท

20

พระคริสตธรรมคริสตจักรท้องถิ่น 20 แห่ง

ในปี ค.ศ. 1999 ดร. แลรี่ ดินกิ้นส์ มิชชันนารี คณะ โอ. เอ็ม. เอฟ เริ่มสอนพระคัมภีร์ให้กับนักศึกษาประมาณ 25 คนในเมืองเชียงใหม่ ต่อมา ดร. เฮ็นรี่ ไบรเดนธอล มาร่วมงานรับใช้กับ ดร.แลรี่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ปี ค.ศ. 1999 อาจารย์ชุมแสง และ ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข ได้เข้ามาช่วยสอนบางเวลา ค.ศ. 2001 ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา จากวิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยาได้เข้ามาร่วมทีมงานด้วย ทำให้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากขึ้น

ในปี ค.ศ. 2001 นั้นเองพระเจ้าทรงประทานนิมิตแก่คณาจารย์ที่จะจัดตั้งสถาบันพระคริสตธรรม ในหลักสูตรศาสนศาสตร์โทพระคริสตธรรมศึกษาขึ้น และในเดือน มิถุนายน 2001 ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Bible Center (CBC) จึงได้เริ่มขึ้น

ช่วงแรกทางพระคริสตธรรมใช้บ้านของ ดร.เฮ็นรี่ เป็นที่ทำการเรียน การสอน มีนักศึกษารุ่นแรก 12 คน (รวมทั้งนักศึกษา เต็มเวลาและบางเวลา) ในปีที่สองจำนวนนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 18 คน ค.ศ. 2002 ซี.บี.ซี. ได้ย้ายสถานที่ใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และใน ปี ค.ศ. 2002 นั้นเอง อาจารย์ปฐมพร คงอมรสายชล ได้เข้ามาร่วมทีมคณาจารย์อีกคนหนึ่ง

หลังจากเปิดสถาบันเป็นทางการได้ 2 ปี ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Theological Seminary (CTS) ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพของคณาจารย์และนักศึกษา

ค.ศ. 2003 ซี.ที.เอส. ก็มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ศจ. ดาเนียล คิม ค.ศ. 2004 ศจ.ดาเนียล คิม เป็นผู้อำนวยการ ซี.ที.เอส. ต่อจาก ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา ค.ศ.2005 อาจารย์นิพนธ์ ตรีเวียง และอาจารย์เออร์เนส อึง ก็ได้มาร่วมรับใช้กับ ซี.ที.เอส

ค.ศ.2005 เป็นก้าวสำคัญของ ซี.ที.เอส. ที่ได้เปิดโครงการหลักสูตรการสอนพระคริสตธรรมเคลื่อนที่ (Mobile Seminary) เพื่ออบรมผู้นำคริสตจักร เช่น มัคนายก ผู้ปกครอง กรรมการคริสตจักรเพื่อช่วยคริสตจักรให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในพระคัมภีร์ ประสบการณ์การรับใช้ สร้างสรรค์ชีวิตคริสเตียน ในการรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ซี.ที.เอส มีนักศึกษาทั้งเต็มเวลา และบางเวลาประมาณ 80 คน นักศึกษาพระคริสตธรรมทางไกลอีก 70 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีนักศึกษาที่กำลังรับใช้พระเจ้าในประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร และรับใช้ในองค์กรคริสเตียนทั่วไป และมีศิษย์เก่าที่กำลังรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเป็นมิชชันนารีด้วย

1. เชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวสูงสุด ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประกอบด้วยสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามบุคคลภาพนี้ เป็นพระเจ้าองค์เดียวควรนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว (ปฐมกาล 1:1, มธ 4:1, มก 12:29, ยน 14:16,26)

2. เชื่อว่าพระเยซูเจ้า เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านมาเรียหญิงพรหมจารี ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระโลหิตหลั่งไหลเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ในวันที่สามก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและปรากฏแก่บรรดาสาวก หลังจากสี่สิบวันก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ทรงเป็นบุคคลกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และจะเสด็จมายังโลกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อพิพากษามวลมนุษย์ (ฮบ 1:2-3, ฟป 2:5, 1คร 15:3-6, รม 8:34, 1ยน 2:1, กจ 1:11)

3. เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงดลใจให้มนุษย์สำนึกความบาป และทำให้บังเกิดใหม่ ทรงสถิตอยู่ภายในใจผู้เชื่อ เป็นผู้ทรงโปรดประทานทั้งความสามารถต่าง ๆ ฝ่ายวิญญาณ และฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้า ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการปรนนิบัติผู้อื่น (ยน.16:7, ทต 3:5)

4. เชื่อว่าพระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกกระทั่งจิตวิญญาณตลอดข้อกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจได้ด้วย (ทธ 3:15-17, 2ปต 1:21,ฮบ 4:12)

5. เชื่อว่ามนุษย์ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์ มนุษย์ทำบาปด้วยการฟังคำชักชวนของมารที่ขัดขืนคำสั่งของพระเจ้า อันเป็นเหตุให้บาปครอบงำมนุษย์ทุกคน ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงตกอยู่ในการพิพากษา (ปฐก 2:26, รม 3:23, อฟ 2:3, 2ธส 1:8-9)

6. เชื่อว่าความรอด เป็นของประทานจากพระเจ้า มนุษย์ช่วยตนเองให้รอดไม่ได้จึงต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า (อฟ 2:8, รม 3:24)

7. เชื่อว่าคริสตจักร เป็นชุมชนบริสุทธิ์ของพระเจ้า ประกอบด้วยทุกคนที่เป็นคริสเตียนในท้องถิ่น ต่าง ๆ ร่วมเป็นคริสตจักรสากล โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นประมุข (อฟ 1:22-23, 2:19-22)

8. เชื่อว่าในวาระสุดท้าย ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตาย ผู้ที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิรันดร และผู้ที่ไม่เชื่อจะเข้าสู่ความทุกข์ชั่วนิรันดร์ในนรก พระเจ้าทรงเป็นเอกในสิ่งสารพัดทั้งปวง (กจ. 24:15, ดนล 12:2, 1ธส 4:16-17,1คร 15-28)

 

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนผู้นำ
ผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง
เพื่อสำแดงชีวิตคริสเตียนแท้
และเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ทั้งในประเทศ และทั่วโลก


จุดประสงค์ของพระคริสตธรรมเชียงใหม่

หลักสูตรและการอบรมฝึกฝนของพระคริสตธรรมเชียงใหม่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วย และเสริมสร้าง นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

1. เรียนรู้จักพระคริสต์  โดยเรียนรู้การจำนนต่อพระเจ้าและการพึ่งพา  พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเปลี่ยนไปตามพระลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์

2. เรียนรู้พระวจนะ  โดยเข้าใจเนื้อหา  และความหมายในพระวจนะด้วยการ นำความจริงนั้นมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะในการ ใช้คู่มือศึกษาพระวจนะ

3. เรียนรู้จัก ตนเอง  โดยการเรียนรู้ศักยภาพของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ของตนเอง

4. เรียนรู้จักผู้อื่น  โดยการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการสื่อสารข่าวประเสริฐกับผู้อื่น

5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของตนเองในการรับใช้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ

สมัครเรียน

กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์  สำหรับทุกหลักสูตร