Blog

“ผู้นำกับความรักยิ่งใหญ่” พระธรรมโฮเชยา

ผู้นำกับความรักยิ่งใหญ่ จาก พระธรรมโฮเชยา

โดย อาจารย์ธนิต  โลเกศกระวี  ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่