การก่อสร้างอาคาร

หลักการพื้นฐานในการก่อสร้างอาคาร CTS

Basic Principles of CTS Building

1. Progress through this building project by prayer and taking steps
of faith.
    เดินหน้าโครงการก่อสร้างนี้โดยคำอธิษฐานและความเชื่อ

2. Build a facility for God to minister to people 24 hours a day  and
7 days a week.
    สร้างอาคารสถานที่ที่เอื้อต่องานรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมงและ 7 วันต่อสัปดาห์

3. Engage in this work by partnering locally within Thailand and
globally around the world.
    ดำเนินโครงการโดยการร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นและทั่วโลก

4. Build a low energy consumption, ecologically sound and
maintenance friendly facility.
    สร้างอาคารแบบประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และง่ายต่อการ
บำรุงรักษา

5. Design the campus and buildings to help create an atmosphere to
God’s glory.
    ออกแบบและสร้างอาคารที่สะท้อนพระสิริของพระเจ้า