Slider

พระคริสตธรรม เชียงใหม่ Chiang Mai Theological Seminary

เปิดรับสมัครนักศึกษา

กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่   ไบรเดนธอล รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย  ท่านได้กล่าวว่า

“ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนเสริมสร้างชีวิต”

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

ข่าวสารและกิจกรรม