หลักสูตรผู้นำคริสตจักร

หลักสูตรผู้นำคริสตจักร

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดชั้นเรียนภาคค่ำสำหรับผู้นำคริสตจักร และผู้ที่มีความสนใจ โดยใช้หลักสูตร “ศูนย์อบรมพระคัมภีร์สำหรับผู้นำคริสตจักร” หรือ Bible Training Center for Church Leaders (BTCL) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ใช้ในการอบรมผู้นำคริสตจักรทั่วโลก

* * BTCL (Bible Training Center for Church Leaders) ศูนย์อบรมพระคัมภีร์สำหรับผู้นำคริสตจักร (สำหรับ ผู้นำคริสตจักร ครูรวี และผู้นำฆราวาส)

วิชา ชั่วโมงเรียน
1. วิธีศึกษาพระคัมภีร์ 40
2. สำรวจพระคัมภีร์เดิม 60
3. สำรวจพระคัมภีร์ใหม่ 60
4. การถ่ายทอดข่าวประเสริฐจากพระคัมภีร์ 40
5. สำรวจหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์ 60
6. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณส่วนตัว 40
7. พันธกิจคริสตจักร/บริหาร/การศึกษา 40
8. มิชชั่น/การประกาศ/การสร้างสาวก 60
รวม 400