พระธรรมโยเอล

By

“ผู้นำกับเสียงปลุกให้ตื่น” พระธรรมโยเอล

ผู้นำกับเสียงปลุกให้ตื่น จาก พระธรรมโยเอล โดย ดร.ปฐมพร  คงสายอมรชล อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่