Blog

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู ที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนในวัน “ศุกร์ประเสริฐ” เพื่อชำระล้างความผิดบาปทั้งสิ้นของเราทั้งหลาย ในวันที่ 3 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย เราทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์ก็สามารถมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้ เพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์