พระคัมภีร์

By

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจประชากรของพระองค์ในเรื่องของการถวาย วันนี้อาจารย์ขนิษฐา ปานำจะนำเราศึกษาในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น โดย… 1. ตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า 2. ตระหนักถึงพระคลังของพระเจ้า 3. ตระหนักถึงพระคริสต์  

By

“Passion Week”อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู

มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ Passion Week อาทิตย์สุดท้ายของพระเยซู ที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนในวัน “ศุกร์ประเสริฐ” เพื่อชำระล้างความผิดบาปทั้งสิ้นของเราทั้งหลาย ในวันที่ 3 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย เราทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์ก็สามารถมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้ เพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์  

By

“การตอบสนองอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า”พระธรรมเศคาริยาห์

ศึกษาพระธรรมเศคาริยาห์ ในหัวข้อ “การตอบสนองต่ออดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างคนของพระเจ้า” โดย อาจารย์วิไลวรรณ  สมาธิมั่นคง  อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่ให้บทเรียนสำคัญต่อเราในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้า โดย อดีต : ไม่ซ้ำรอยความผิดเดิม (1:1-6) ปัจจุบัน : มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า (1:7-6:15) อนาคต : มีความหวัง (6:9-14)

By

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” โดย ดร.ปฐมพร  คงสายอมรชล พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่จะเราให้เข้าใจถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ผ่านการ.. ทบทวน (1:1-11) ท้าทายด้วยพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้า (1:12-15) ทำตามพระวจนะพระเจ้า (2:1-3)