Blog

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจประชากรของพระองค์ในเรื่องของการถวาย วันนี้อาจารย์ขนิษฐา ปานำจะนำเราศึกษาในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น โดย…
1. ตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า
2. ตระหนักถึงพระคลังของพระเจ้า
3. ตระหนักถึงพระคริสต์