Blog

“ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” พระธรรมนาฮูม

ศึกษาพระธรรมนาฮูม  ในหัวข้อ “ผู้นำที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย” โดย ศจ.ดร.โธมัส โบห์เนอร์ท พระคริสตธรรมเชียงใหม่