Blog

“ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า” พระธรรมเศฟันยาห์

ศึกษาพระธรรมเศฟันยาห์  ในหัวข้อ “ผู้นำกับความรู้สึกของพระเจ้า”  โดย อาจารย์ธนิต  โลเกศกระวี   ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมเชียงใหม่