ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ

By

“ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” พระธรรมฮักกัย

ศึกษาพระธรรมฮักกัย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการจัดลำดับความสำคัญ” โดย ดร.ปฐมพร  คงสายอมรชล พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่จะเราให้เข้าใจถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ผ่านการ.. ทบทวน (1:1-11) ท้าทายด้วยพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้า (1:12-15) ทำตามพระวจนะพระเจ้า (2:1-3)