การให้ของคริสเตียน

By

“จงให้ด้วยใจฟุ่มเฟือย” พระธรรมมาลาคี

หนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญของพระธรรมมาลาคีคือพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจประชากรของพระองค์ในเรื่องของการถวาย วันนี้อาจารย์ขนิษฐา ปานำจะนำเราศึกษาในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น โดย… 1. ตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า 2. ตระหนักถึงพระคลังของพระเจ้า 3. ตระหนักถึงพระคริสต์