หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ M.Div. Pastoral Theology


หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ Master of Divinity in Pastoral Theology 3 ปี

หลักสูตรศานศาสตร์โทรศิษยาภิบาลศาสตร์ 3 ปีนี้ ออกแบบเพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักรโดยผู้ศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปรารถนาอยากเรียนรู้พันธกิจในด้านการอภิบาล หรือคริสตจักรท้องถิ่น หรือผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลที่อยากได้รับเนื้อหา หลักการและทักษะพระคัมภีร์ในการรับใช้ในคริสตจักร

ศิษยาภิบาลศาสนศาสตร์ (Master of Divinity in Pastoral Theology) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี1ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

พระคัมภีร์เดิม 1

3

หลักการตีความหมาย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก

3

ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์

3

พระคัมภีร์เดิม 2

3

กรีก 1

3

กรีก2

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0

15

15

 

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

อรรถวิเคราะห์กรีก

3

หลักการเทศนา 1

3

คริสเตียนศึกษา

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

3

หลักและวิธีการสอน

3

การรับใช้ภาคสนาม 2

0

 

15

15

 

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศิษยาภิบาลศาสตร์ 1

3

ศาสนศาสตร์พันธกิจ

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร

3

ผู้นำ และการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

ศาสนศาสตร์วัฒนธรรมไทย

3

ศิษยาภิบาลศาสตร์ 2

3

หลักการเทศนา 2

3

วิชาเลือกเสรี

3

การให้คำปรึกษา / วิชาเลือกเสรี

3

การศึกษาเฉพาะทางและงานวิจัย

3

การรับใช้ภาคสนาม 3

 0

15

15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90
วิชาเลือกเสรี
1. อนาคตศาสตร์
2. หลักการให้คำปรึกษา
3. ครอบครัวคริสเตียน
4. ศาสนาเปรียบเทียบ