หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ M.Div. Pastoral Theology

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์ Master of Divinity in Pastoral Theology 3 ปี

หลักสูตรศานศาสตร์โทรศิษยาภิบาลศาสตร์ 3 ปีนี้ ออกแบบเพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักรโดยผู้ศึกษาจะได้รับรับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปรารถนาอยากเรียนรู้พันธกิจในด้านการอภิบาล หรือคริสตจักรท้องถิ่น หรือผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลที่อยากได้รับเนื้อหา หลักการและทักษะพระคัมภีร์ในการรับใช้ในคริสตจักร

ศิษยาภิบาลศาสนศาสตร์ (Master of Divinity in Pastoral Theology) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี1ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ประวัติคริสตจักรไทย

3

หลักการสร้างสาวก

3

ชีวิต-จริยธรรมคริสเตียน

3

คริสเตียนศึกษา

3

พระคัมภีร์เดิม 1

3

พระคัมภีร์เดิม 2

3

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

กรีก 1

3

กรีก2

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0

สัมมนา ครอบครัวคริสเตียน

(2)

18

18

 

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

หลักการเทศนา 1

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร 1

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร 2

3

หลักการสอน

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

อรรถวิเคราะห์กรีก

3

สัมมนา

(2)

การรับใช้ภาคสนาม 2

0

 

18

15

 

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

หลักการให้คำปรึกษา

3

ประวัติพันธกิจ

3

หลักศิษยาภิบาล 1

3

หลักศิษยาภิบาล 2

3

แนะนำพันธกิจโลก (Perspectives)

3

ศาสนศาสตร์พันธกิจ/ ศาสนศาสตร์นมัสการ

3

หลักการเทศนา 2

3

ทัศนะศึกษาอิสราเอล/ศาสนาเปรียบเทียบ

3

หลักปกป้องความเชื่อ

3

คริสตจักรไทยกับพันธกิจมิชชัน

3

การรับช้ภาคสนาม 3

 0

สัมมนา ค้นพบของประทานเพื่อการรับใช้

(2)

15

15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 99