หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์ M.Div.Missions


หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์
Master of Divinity in Mission 3 ปี

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจ เน้นศึกษาเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม โดยผู้ศึกษาจะได้รับรับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้หลักการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรมและผู้ที่ได้รับการทรงเรียกที่จะรับใช้โดยเฉพาะในด้านการผลักดันให้คริสตจักรท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนในการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อรับใช้เป็นมิชชันนารี

พันธกิจศาสตร์ (Master of Divinity in Mission) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

พระคัมภีร์เดิม1

3

หลักการตีความหมาย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก

3

ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์

3

พระคัมภีร์เดิม 2

3

กรีก 1

3

กรีก 2

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0

15

15

 

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

อรรถวิเคราะห์กรีก

3

หลักการเทศนา 1

3

คริสเตียนศึกษา

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

3

หลักและวิธีการสอน

3

การรับใช้ภาคสนาม 2

 0

 

15

15

 

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศิษยาภิบาลศาสตร์ 1

3

ศาสนศาสตร์พันธกิจ

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

ศาสนศาสตร์วัฒนธรรมไทย

3

ยุทธศาสตร์พันธกิจโลก

3

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3

วิชาเลือกเสรี

3

แนะนำพันธกิจโลก

3

การศึกษาเฉพาะทางและงานวิจัย

3

การรับใช้ภาคสนาม 3

0

15 15
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                            90
วิชาเลือกเสรี
1. อนาคตศาสตร์
2. หลักการให้คำปรึกษา
3. ครอบครัวคริสเตียน
4. ศาสนาเปรียบเทียบ