หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์ M.Div.Missions

หลักสูตรศาสนศสตร์โทพันธกิจศาสตร์ Master of Divinity in Mission 3 ปี

หลักสูตรศาสนศาสต์โทพันธกิจ เน้นศึกษาเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม โดยผู้ศึกษาจะได้รับรับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้หลักการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรมและผู้ที่ได้รับการทรงเรียกที่จะรับใช้โดยเฉพาะในด้านการผลัดดันให้คริสตจักรท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนในการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อรับใช้เป็นมิชชันนารี

พันธกิจศาสตร์ (Master of Divinity in Mission) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ประวัติคริสตจักรไทย

3

หลักการสร้างสาวก

3

ชีวิต-จริยธรรมคริสเตียน

3

คริสเตียนศึกษา

3

พระคัมภีร์เดิม1

3

พระคัมภีร์เดิม2

3

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

กรีก 1

3

กรีก 2

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0

สัมมนา ครอบครัวคริสเตียน

 (2)

18

15

 

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

หลักการเทศนา 1

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร 1

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร 2

3

หลักการสอน

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

อรรถวิเคราะห์กรีก

3

สัมมนา

(2)

การรับใช้ภาคสนาม 2

 0

 

18

15

 

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

แนะนำพันธกิจ (Perspectives)

3

ประวัติพันธกิจ

3

หลักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1

3

หลักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2

3

หลักการเทศนา 2

3

ศาสนศาสตร์พันธกิจ

3

หลักการปกป้องความเชื่อ

3

ทัศนะศึกษาอิสราเอล/ศาสนาเปรียบเทียบ

3

หลักการให้คำปรึกษา

3

คริสตจักรไทยกับพันธกิจมิชชัน

3

การรับใช้ภาคสนาม 3

0

สัมมนา ค้นพบของประทานเพื่อการรับใช้

(2)

15 15
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                            96