หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียน M.C.S.

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียน Master of Christian Studies

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี เหมาะสำคัญผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป  โดยมีเป้าหมายเพื่อการวางรากฐานชีวิตคริสเตียน ความเข้าใจพระคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ที่เป็นรากฐาน ที่จะช่วยเตรียมในการรับใช้พระเจ้า ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสำหรับการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์โท 3 ปีอีกด้วย

คริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies) 2 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1หน่วยกิตปี1ภาคการศึกษา 2หน่วยกิต
พระคัมภีร์เดิม 1

3

หลักการตีความหมาย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก

3

ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์

3

พระคัมภีร์เดิม 2

3

การให้คำปรึกษา / วิชาเลือกเสรี

3

วิชาเลือกเสรี

3

การรับใช้ภาคสนาม1

 0

 

 

 

15

 

15

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

คริสเตียนศึกษา

3

หลักการเทศนา 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

พระคัมภีร์ใหม่ 2

3

พระคัมภีร์เดิม 3

3

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

กรีกเพื่อการค้นคว้า

3

หลักและวิธีการสอน

3

การรับใช้ภาคสนาม2

0

  
 

15

 

15

วิชาเลือกเสรี
 1. อนาคตศาสตร์
 2. หลักการให้คำปรึกษา

 3. ครอบครัวคริสเตียน
 4. ศาสนาเปรียบเทียบ