หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียน M.C.S.

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทคริสเตียน Master of Christian Studies

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี เหมาะสำคัญผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป
โดยมีเป้าหมายเพื่อการวางรากฐานชีวิตคริสเตียน ความเข้าใจพระคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ที่เป็นรากฐาน ที่จะช่วยเตรียมใน
การรับใช้พระเจ้า ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่ละวิชาและการประยุกต์
ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสำหรับการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์โท 3 ปีอีกด้วย

คริสเตียนศาสตร์ (Master of Christian Studies) 2 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1 หน่วยกิต ปี1ภาคการศึกษา 2 หน่วยกิต
ศาสนศาสตร์ระบบ1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ2

3

ประวัติคริสตจักรไทย

3

หลักการสร้างสาวก

3

ชีวิต-จริยธรรมคริสเตียน

3

พระคัมภีร์เดิม2

3

พระคัมภีร์เดิม1

3

พระคัมภีร์ใหม่1

3

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์

3

คริสเตียนศึกษา

3

การรับใช้ภาคสนาม1

 0

สัมมนา ครอบครัวคริสเตียน

 (2)

15

15

ปี 2 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

ศาสนศาสตร์ระบบ 3

3

หลักการเทศนา 1

3

ประวัติศาสนศาสตร์คริสตจักร

3

กรีกเพื่อการค้นคว้า

3

หลักการสอน

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

พระคัมภีร์เดิม3

3

หลักการก่อตั้งคริสตจักร

3

พระคัมภีร์ใหม่2

3

พระคัมภีร์ใหม่ 3

3

การรับใช้ภาคสนาม2

0

สัมมนา

(2)

15

15