ประกาศนียบัตรคริสเตียนศาสตร์ชั้นสูง (D.C.S.)

หลักสูตรประกาศณียบัตรชั้นสูง Diploma of Christian Studies

หลักสูตรนี้พระคริสตธรรมเชียงใหม่เป็นการออกแบบเพื่อผู้นำฆรวาสที่ต้องการพัฒนาการรับใช้ตามของประทาน
การศึกษาพระคัมภีร์และการสอนคริสเตียนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่อยาก
ศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี ท่านจะได้รับประสบการณ์การศึกษาพระคัมภีร์ที่เข้มข้นจากเนื้อหาแต่
ละวิชาและการประยุกต์ที่สอดคล้องตามหลักพระคัมภีร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
และนำไปสู่การรับใช้ที่เกิดผล นอกจากนั้นผู้ศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับการเตรียมเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องบังเกิดใหม่และรับบัพติสมาอย่างน้อย 1 ปี
2. รับการทรงเรียกจากพระเจ้า
3. เป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่น และคริสตจักรให้การรับรอง
4. มีอุปนิสัย และความประพฤติที่สอดคล้องกับการทรงเรียกของพระเจ้า
5. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

พันธกิจศาสตร์ (Master of Divinity in Mission) 3 ปี

ปี 1 ภาคการศึกษา 1

หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษา 2

หน่วยกิต

พระคัมภีร์เดิม1

3

หลักการตีความหมาย

3

พระคัมภีร์ใหม่ 1

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 2

3

ศาสนศาสตร์ระบบ 1

3

สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวก

3

ชีวิตคริสเตียนและจริยศาสตร์

3

ผู้นำและการสื่อสารตามพระคัมภีร์

3

การให้คำปรึกษา / วิชาเลือกเสรี

3

วิชาเลือกเสรี

3

การรับใช้ภาคสนาม 1

0

15

15