Blog

เปิดรับสมัครปีการศึกษาใหม่แล้ว

      พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020 กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย ท่านสรุปว่า “ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคำภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาญบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”

      พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ

             1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์

             2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์

             3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

สมัครเรียน

กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์  สำหรับทุกหลักสูตร