เปิดรับสมัครนักศึกษา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนคริสเตียนผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

พระคริสตธรรมเชียงใหม่อบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนที่สนใจการเรียนรู้จักพระคริสต์ และ การพัฒนาชีวิต การเป็นสาวก และ การรับใช้พระคริสต์.

สมัครเรียน

การก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การศึกษาเพื่อพันธกิจโลก ในบริบทสังคมเมืองที่มีกลุ่มชนหลากหลาย

การก่อสร้างอาคาร

เปิดรับสมัครนักศึกษา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครคริสเตียนผู้สนใจ การฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

ประกาศนียบัตรคริสเตียนชั้นสูง

หลักสูตรเพื่อผู้นำฆราวาสที่ต้องการพัฒนาการรับใช้ตามของประทาน

ศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจ มุ่งเน้นเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม

ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี เพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักร

ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป