หลักข้อเชื่อค่านิยม

1. เชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวสูงสุด ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประกอบด้วยสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามบุคคลภาพนี้ เป็นพระเจ้าองค์เดียวควรนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว (ปฐมกาล 1:1, มธ 4:1, มก 12:29, ยน 14:16,26)

2. เชื่อว่าพระเยซูเจ้า เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านมาเรียหญิงพรหมจารี ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระโลหิตหลั่งไหลเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ในวันที่สามก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและปรากฏแก่บรรดาสาวก หลังจากสี่สิบวันก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ทรงเป็นบุคคลกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และจะเสด็จมายังโลกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อพิพากษามวลมนุษย์ (ฮบ 1:2-3, ฟป 2:5, 1คร 15:3-6, รม 8:34, 1ยน 2:1, กจ 1:11)

3. เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงดลใจให้มนุษย์สำนึกความบาป และทำให้บังเกิดใหม่ ทรงสถิตอยู่ภายในใจผู้เชื่อ เป็นผู้ทรงโปรดประทานทั้งความสามารถต่าง ๆ ฝ่ายวิญญาณ และฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้า ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการปรนนิบัติผู้อื่น (ยน.16:7, ทต 3:5)

4. เชื่อว่าพระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกกระทั่งจิตวิญญาณตลอดข้อกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจได้ด้วย (ทธ 3:15-17, 2ปต 1:21,ฮบ 4:12)

5. เชื่อว่ามนุษย์ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์ มนุษย์ทำบาปด้วยการฟังคำชักชวนของมารที่ขัดขืนคำสั่งของพระเจ้า อันเป็นเหตุให้บาปครอบงำมนุษย์ทุกคน ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงตกอยู่ในการพิพากษา (ปฐก 2:26, รม 3:23, อฟ 2:3, 2ธส 1:8-9)

6. เชื่อว่าความรอด เป็นของประทานจากพระเจ้า มนุษย์ช่วยตนเองให้รอดไม่ได้จึงต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า (อฟ 2:8, รม 3:24)

7. เชื่อว่าคริสตจักร เป็นชุมชนบริสุทธิ์ของพระเจ้า ประกอบด้วยทุกคนที่เป็นคริสเตียนในท้องถิ่น ต่าง ๆ ร่วมเป็นคริสตจักรสากล โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นประมุข (อฟ 1:22-23, 2:19-22)

8. เชื่อว่าในวาระสุดท้าย ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตาย ผู้ที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิรันดร และผู้ที่ไม่เชื่อจะเข้าสู่ความทุกข์ชั่วนิรันดร์ในบึงไฟนรก พระเจ้าทรงเป็นเอกในสิ่งสารพัดทั้งปวง (กจ. 24:15, ดนล 12:2, 1ธส 4:16-17,1คร 15-28)

9. เชื่อการเสด็จกลับมา ในโลกนี้เป็นครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ด้วยกายใหม่ (วิวรณ์ 1:7)

  1. สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ พวกเราเชื่อในสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ พวกเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ดังนั้นหลักสูตรต่าง ๆ จึงจัดวางอยู่บนพระวจนะ

  2. วิชาการเป็นเลิศ พวกเราจัดการเรียนการสอนด้วยสุดหัวใจ เพื่อพระเจ้าผ่านการเตรียม การสอน และการประเมินผลต่าง ๆ

  3. พันธกิจท้องถิ่นและทั่วโลก พระคริสตธรรมได้ตั้งบนพันธกิจ และพวกเราอุทิศตัวเพื่อพระมหาบัญชา พวกเรารับใช้คริสตจักรท้องถิ่น และหนุนใจให้คริสตจักรไทยเป็นเกลือและแสงสว่างในชุมชมของพวกเขา

  4. ยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่น พระคริสตธรรมตอบสนองต่อความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่นอย่างสร้างสรร และปรับหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับบริบทของคริสตจักรท้องถิ่น
  5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต พวกเราได้หนุนใจนักศึกษาและคณาจารย์ที่จะมีท่าทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพระคริสตธรรมเองจะทันต่อกระแสต่าง ๆ ในปัจจุบัน