พันธกิจ นิมิต วัตถุประสงค์

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนผู้นำ
ผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง
เพื่อสำแดงชีวิตคริสเตียนแท้
และเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ทั้งในประเทศ และทั่วโลก


 

นักศึกษาได้รับการเตรียมในพระวจนะของพระเจ้าด้วยมาตรฐานที่สูง

เพื่อทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ

To see students equipped in God’s Word at a high standard in order to serve the local churches to help them fulfill the great commission.

 

จุดประสงค์ของพระคริสตธรรมเชียงใหม่

หลักสูตรและการอบรมฝึกฝนของพระคริสตธรรมเชียงใหม่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วย และเสริมสร้าง นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

1. เรียนรู้จักพระคริสต์  โดยเรียนรู้การจำนนต่อพระเจ้าและการพึ่งพา  พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเปลี่ยนไปตามพระลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์

2. เรียนรู้พระวจนะ  โดยเข้าใจเนื้อหา  และความหมายในพระวจนะด้วยการ นำความจริงนั้นมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะในการ ใช้คู่มือศึกษาพระวจนะ

3. เรียนรู้จัก ตนเอง  โดยการเรียนรู้ศักยภาพของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ของตนเอง

4. เรียนรู้จักผู้อื่น  โดยการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการสื่อสารข่าวประเสริฐกับผู้อื่น

5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของตนเองในการรับใช้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ