ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

 

     พระคริสตธรรมเชียงใหม่ เริ่มต้นขึ้นจากการที่ ดร. แลรี่ ดินกินส์ มิชชันนารีคณะโอ.เอ็ม.เอฟ ได้เริ่มสอนพระคัมภีร์นอกระบบให้แก่นักศึกษาจำนวน 25 ท่านในเมืองเชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1997 และต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ดร. เฮ็นรี่ แมทธิว ไบรเดนธอล ได้มาร่วมรับใช้กับ ดร.แลรี่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลังจากนั้น ได้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ เข้ามาร่วมสอน ได้แก่ อาจารย์ชุมแสง และ ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข ในปี ค.ศ. 1999 และ ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา จากพระคริสตธรรมพะเยา ในปี ค.ศ. 2001 และในปีเดียวกันนั้นเอง พระเจ้าได้ประทานนิมิตให้แก่คณาจารย์ในการจัดตั้งสถาบันพระคริสตธรรมในระดับปริญญาโทขึ้น ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2001 ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Bible Center (CBC) จึงได้เริ่มต้นขึ้น

“จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์
เป็นคนงานที่ไม่อับอาย
สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”
(2 ทธ. 2:15 )
(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)

      ในช่วงแรก ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ใช้บ้านของ ดร.เฮ็นรี่เป็นที่ทำการเรียนการสอน มีนักศึกษารุ่นแรก 12 ท่าน ในปีที่สอง มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 18 ท่าน ในปี ค.ศ. 2002 ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้ย้ายไปยังสถานที่ใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และในปีดังกล่าว ดร.ปฐมพร คงอมรสายชล ได้เข้ามาร่วมงานกับทีมคณาจารย์ หลังจากเปิดสถาบันอย่างเป็นทางการได้ 2 ปี ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น พระคริสตธรรมเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Theological Seminary (CTS) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของคณาจารย์และนักศึกษา

     ในปี ค.ศ. 2003 ศจ.ดร.ดาเนียล คิมได้เข้ามาร่วมงานกับพระคริสตธรรมเชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการต่อจาก ศจ.ไมเคิล คอนเซอร์วา ในปี ค.ศ. 2004 หลังจากนั้นอาจารย์นิพนธ์ ตรีเวียง และอาจารย์เออร์เนส อึง ได้เข้ามารับใช้ร่วมกับพระคริสตธรรมเชียงใหม่ในปี ค.ศ. 2005 ปี ค.ศ. 2005 นับเป็นก้าวสำคัญของพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ที่ได้เปิดอบรมหลักสูตรพระคริสตธรรมเคลื่อนที่ (Mobile Seminary) ซึ่งเปิดอบรมให้แก่ผู้นำคริสตจักร เช่น มัคนายก ผู้ปกครอง รวมถึงกรรมการคริสตจักร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในพระคัมภีร์ ประสบการณ์การรับใช้ พร้อมเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนให้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล

    ปี ค.ศ. 2011-2019 พระคริสตธรรมเชียงใหม่ได้จัดซื้อที่ดินตามเป้าหมายเพื่อสร้างเป็นศูนย์ศึกษาพระคัมภีร์แบบองค์รวม คือใช้เป็นสถานที่ประชุม สัมมนา และเป็นศูนย์กลางพันธกิจโลก การก่อสร้างอาคารในส่วนแรก ใช้เงินจากกองทุนสะสมที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง โดยอาศัยความเชื่อและไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้า จนกระทั่งปี ค.ศ. 2020 โดยพระคุณของพระเจ้า การก่อสร้างอาคารเรียนได้แล้วเสร็จ และได้ใช้อาคารแห่งใหม่นี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2020 -ปัจจุบัน

     ในปัจจุบัน พระคริสตธรรมเชียงใหม่ มีนักศึกษาทั้งเต็มเวลาและบางเวลา 80 ท่าน นักศึกษาพระคริสตธรรมทางไกลอีก 70 ท่าน รวมทั้งสิ้น 150 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน ห้องสมุดที่ทันสมัย ให้บริการยืมหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงทีมคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น พระคริสตธรรมเชียงใหม่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าที่กำลังรับใช้พระเจ้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร รับใช้ในองค์กรคริสเตียน และเป็นมิชชันนารีในต่างประเทศอีกด้วย

“เรียนรู้พระคริสต์
เพื่อให้พระคริสต์เป็นที่รู้จัก”
(ฟีลิปปี3:10)
(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)

กว่า 20 ปี ของการเป็นสถาบันฝึกอบรมผู้รับใช้พระเจ้าโดยมีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง เราได้เห็นถึงพระคุณ ความรักของพระเจ้าที่ถักทอพระคริสตธรรมเชียงใหม่มาโดยตลอด และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราที่จะกระทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในมัทธิว 28:19-20 ว่า “ เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)