Slider

พระคริสตธรรม เชียงใหม่ Chiang Mai Theological Seminary

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

รีวิวจากผู้เรียน

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

คอร์สเรียนออนไลน์

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

พระคริสตธรรมเชียงใหม่

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนคริสเตียนผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตร

พระคริสตธรรมเชียงใหม่อบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนที่สนใจการเรียนรู้จักพระคริสต์ และ การพัฒนาชีวิต การเป็นสาวก และ การรับใช้พระคริสต์.

สมัครเรียน

การก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การศึกษาเพื่อพันธกิจโลก ในบริบทสังคมเมืองที่มีกลุ่มชนหลากหลาย

การก่อสร้างอาคาร

เปิดรับสมัครนักศึกษา

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครคริสเตียนผู้สนใจ การฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

ประกาศนียบัตรคริสเตียนชั้นสูง

หลักสูตรเพื่อผู้นำฆราวาสที่ต้องการพัฒนาการรับใช้ตามของประทาน

ศาสนศาสตร์โทพันธกิจศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตร์โทพันธกิจ มุ่งเน้นเพื่อเตรียมการรับใช้ด้านการข้ามวัฒนธรรม

ศาสนศาสตร์โทศิษยาภิบาลศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี เพื่อการศึกษาหลักการอภิบาลคริสตจักร

ศาสนศาสตร์โทคริสเตียนศาสตร์

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสายสามัญจากมหาวิทยาลัยทั่วไป

กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่   ไบรเดนธอล รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย  ท่านได้กล่าวว่า

“ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนเสริมสร้างชีวิต”

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์
2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์
3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

ข่าวสารและกิจกรรม