ขอบเขตของโครงการ

Current CTS Building

Proposed CTS NEW Building

Small Chapel

max 50 people

ขอบเขตของโครงการ 1

Chapel

max 250 people

Small Library

4,000 books

ขอบเขตของโครงการ 2

Library

20,000 books

36 Desks , 10 Computer Desks

3 Classrooms

ขอบเขตของโครงการ 3

9 Classrooms

class/group rooms

6 Faculty Offices

ขอบเขตของโครงการ 4

9 Faculty Offices

ขอบเขตของโครงการ 5

8 Dormitory Rooms

for 16 students

ขอบเขตของโครงการ 6

2 Prayer Rooms

ขอบเขตของโครงการ 7

Sport Field

2 Car Parking lot

ขอบเขตของโครงการ 8

40 Car Parking lot