ขอบเขตของโครงการ

อาคาร CTS ปัจจุบัน

อาคาร CTS หลังใหม่

ห้องประชุม

ความจุ 50 คน

ขอบเขตของโครงการ 17

ห้องประชุม

ความจุ 250 คน

ห้องสมุดขนาดเล็ก

หนังสือ 4,000 เล่ม

ขอบเขตของโครงการ 18

ห้องสมุดมาตราฐาน

หนังสือ 20,000 เล่ม โต๊ะ 36 ตัว

คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง

 ห้องเรียน

3 ห้อง

ขอบเขตของโครงการ 19

ห้องเรียน

9 ห้อง

ห้องพักคณาจารย์

6 ห้อง

ขอบเขตของโครงการ 20

ห้องพักคณาจารย์

9 ห้อง

ห้องอธิษฐาน –

ขอบเขตของโครงการ 21

ห้องอธิษฐาน  2 ห้อง

เรือนพักนักศึกษา –

ขอบเขตของโครงการ 22

เรือนพักนักศึกษา 8 ห้อง (16 คน)

ที่จอดรถยนต์ 2 คัน

ขอบเขตของโครงการ 23

ที่จอดรถยนต์ 40 คัน

ลาน/สนามกีฬา –

ขอบเขตของโครงการ 24

ลาน/สนามกีฬา