ขอบเขตของโครงการ

อาคาร CTS ปัจจุบัน

อาคาร CTS หลังใหม่

ห้องประชุม

ความจุ 50 คน

ขอบเขตของโครงการ 1

ห้องประชุม

ความจุ 250 คน

ห้องสมุดขนาดเล็ก

หนังสือ 4,000 เล่ม

ขอบเขตของโครงการ 2

ห้องสมุดมาตราฐาน

หนังสือ 20,000 เล่ม โต๊ะ 36 ตัว

คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง

 ห้องเรียน

3 ห้อง

ขอบเขตของโครงการ 3

ห้องเรียน

9 ห้อง

ห้องพักคณาจารย์

6 ห้อง

ขอบเขตของโครงการ 4

ห้องพักคณาจารย์

9 ห้อง

ห้องอธิษฐาน –

ขอบเขตของโครงการ 5

ห้องอธิษฐาน  2 ห้อง

เรือนพักนักศึกษา –

ขอบเขตของโครงการ 6

เรือนพักนักศึกษา 8 ห้อง (16 คน)

ที่จอดรถยนต์ 2 คัน

ขอบเขตของโครงการ 7

ที่จอดรถยนต์ 40 คัน

ลาน/สนามกีฬา –

ขอบเขตของโครงการ 8

ลาน/สนามกีฬา