ครอบครัวคริสเตียนตามพระคัมภีร์

ครอบครัว เป็นสถาบันแรกและเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของทุกคน พระเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนาสถาบันครอบครัว ทรงมีแผนการที่สถาบันนี้จะได้ดำเนินและสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วยเหตุนี้พระคริสตธรรมเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของครอบครัวตามหลักพระวจนะ จึงได้จัดทำวิชา “ครอบครัว คริสเตียนตามพระคัมภีร์” นี้ขึ้น ซึ่งเหมาะกับ คริสเตียนทั่วไป ผู้นำและผู้รับใช้พระเจ้า ที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับครอบครัวตามหลักพระวจนะ นอกจากนั้นยังมีประเด็นความท้าทายต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวที่ต้องได้รับการแก้ไขตามหลักพระวจนะอีกด้วย


อาจารย์: Patompon Kong