สัมผัสพระคัมภีร์ใหม่แบบไทยๆ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิชา “สัมผัสพระคัมภีร์ใหม่แบบไทยๆ” วิชาที่จะนำทุกท่านศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์ใหม่แต่ละเล่ม ซึ่งออกแบบมาโดยคนไทย เพื่อคนไทย โดยใช้คำคล้องจองตามหลักภาษาไทยที่มีความงดงามเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนจดจำเรื่องใหญ่ของพระคัมภีร์ใหม่ทั้ง 27 บทได้อย่างง่ายๆ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เห็นภาพรวมของพระคัมภีร์ใหม่แต่ละเล่ม พร้อมทั้งการเรียนรู้เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์และการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้า

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำหัวข้อใหญ่หรือประเด็นหลักของพระคัมภีร์แต่ละเล่มได้อย่างถูกต้อง

  3. เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ


ในการเรียนวิชานี้ เราได้จัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่มีสีสันสวยงามขึ้นมา ซึ่งผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปสอนในกลุ่มย่อยและคริสตจักรต่อไปได้ พระคริสตธรรมเชียงใหม่หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากบทเรียน “สัมผัสพระคัมภีร์ใหม่แบบไทยๆ” และจะสามารถนำไปต่อยอดในการสอนพระวจนะของพระเจ้าต่อไปได้