พันธกิจของพระคริสตธรรมเชียงใหม่

พันธกิจของพระคริสตธรรมเชียงใหม่


ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยการอบรมฝึกฝนผู้นำ
ผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง
เพื่อสำแดงชีวิตคริสเตียนแท้
และเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ทั้งในประเทศ และทั่วโลก


จุดประสงค์ของพระคริสตธรรมเชียงใหม่

หลักสูตรและการอบรมฝึกฝนของพระคริสตธรรมเชียงใหม่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วย และเสริมสร้าง นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

  1. เรียนรู้จักพระคริสต์ โดยเรียนรู้การจำนนต่อพระเจ้าและการพึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเปลี่ยนไปตามพระลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์
  2. เรียนรู้พระวจนะ โดยเข้าใจเนื้อหา และความหมายในพระวจนะด้วยการ นำความจริงนั้นมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะในการ ใช้คู่มือศึกษาพระวจนะ
  3. เรียนรู้จัก ตนเอง โดยการเรียนรู้ศักยภาพของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ ของตนเอง
  4. เรียนรู้จักผู้อื่น โดยการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น และมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการสื่อสารข่าวประเสริฐกับผู้อื่น
  5. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของตนเองในการรับใช้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ