ห้องสมุด

ห้องสมุด


1. บรรณารักษ์
ผู้ดูแลห้องสมุดประกอบด้วย อจ.ขนิษฐา ปานำ และ Mrs.Mary Kay Martin ร่วมกันดูแล รวบรวม สั่งซื้อหนังสือต่างๆ และจัดการทั่วไป ท่านสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ หรือขอความช่วยเหลือในการใช้ห้องสมุดได้จากผู้ดูแลทุกท่าน

2. เวลาทำการของห้องสมุด
2.1.1. เวลาทำการในช่วงวันเปิดเรียน เวลา 8:00-16:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
2.1.2. เวลาทำการในช่วงปิดภาคการศึกษา เวลา 9:00-16:30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
2.1.3. เวลาทำการในช่วงปิดคริสตมาสและภาคฤดูร้อน ดูประกาศที่บอร์ด

3. ระบบรายชื่อหนังสือห้องสมุด
ห้องสมุดพระคริสตธรรมเชียงใหม่จัดระบบหมวดหมู่หนังสือตามระบบของ Dewey Decimal Classification 22 ระบบรายชื่อหนังสือห้องสมุดถูกจัดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบ รายชื่อหนังสือหลักของห้องสมุด หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดได้ทำการบันทึกไว้ในโปรแกรม เช่นเดียวกับ ชื่อของหนังสือวารสาร นอกจากนั้นห้องสมุดยังมีวีดีโอ (video) เทป (audio-cassettes) หนังสือที่ถูกเย็บไว้ (archival material),หนังสือเล่มเล็กๆ (pamphlet file)

4. การใช้หนังสือในห้องสมุด
ทางห้องสมุดยินดีต้อนรับท่านที่จะใช้หนังสือในห้องสมุด เมื่อท่านใช้หนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้บนหลังตู้หนังสือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเข้าชั้นหนังสือที่ท่านนำหนังสือออกมาเพื่อให้หนังสืออยู่ในชั้นเดิม

5. หนังสืออ้างอิง
เนื่องจากหนังสือจำนวนไม่น้อยเป็นหนังสือที่หายาก ราคาแพง หรือเป็นสิ่งที่มีผู้ใช้ประจำ จึงไม่สะดวกสำหรับการยืม หนังสือเหล่านี้จึงถูกจัดไว้ในหมวดหนังสืออ้างอิง ดังนั้นหนังสือประเภทนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น ท่านสามารถสังเกตความแตกต่างของหนังสือประเภทนี้ได้โดยการดูอักษร R ที่อยู่ตรงสันหนังสือเล่มนั้น

6. กฎในการใช้ห้องสมุด
6.1 เมื่อใช้บริการห้องสมุดต้องรักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดัง ซึ่งจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
6.2 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
6.3 ต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
6.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Laptops ได้ แต่ห้ามรบกวนผู้อื่น
6.5 เมื่อใช้หนังสือแล้วกรุณานำหนังสือไปไว้ที่ชั้นที่จัดไว้ให้
6.6 การคืนหนังสือต้องคืนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเท่านั้น

ห้องสมุด CTS ออนไลน์ : ค้นหนังสือห้องสมุด คลิกที่นี่