เป้าหมายการใช้สถานที่

เป้าหมายโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ CTS

1. สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการฝึกฝนและเสริมพลังนักศึกษาในการก่อตั้งและเลี้ยงดูกลุ่มนมัสการใหม่

2. เป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพันธกิจโลก ในบริบทสังคมเมืองที่มีกลุ่มชนหลากหลาย ทั้งท้องถิ่นและวงกว้าง

3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับพระคริสตธรรมเชียงใหม่ เพื่องานรับใช้เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า

4. ให้การศึกษาแก่ผู้เชื่อโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านทางศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์สำหรับการเรียนรู้แบบมีปฎิสัมพันธ์ การสามัคคีธรรมสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ การจัดงานพิเศษ สัมมนา และการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับคริสเตียนทั่วไป

5. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้งานตามความจำเป็นของพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันให้งามตาที่แสดงความรักของพระเจ้าและการเป็นผู้อารักขาที่ดีในการใช้งาน