ขอบเขตของโครงการ

ห้องประชุม

ความจุ 50 คน
ความจุ 50 คน

ห้องสมุด

ขนาดเล็ก หนังสือ 4,000 เล่ม
มาตราฐาน หนังสือ 20,000 เล่ม โต๊ะ 36 ตัว คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง

ห้องเรียน

3 ห้อง
9 ห้อง

ห้องพักคณาจารย์

6 ห้อง
9 ห้อง

ห้องอธิษฐาน

ไม่มี
2 ห้อง

เรือนพักนักศึกษา

ไม่มี
8 ห้อง (16 คน)

ที่จอดรถยนต์

2 คัน
40 คัน

ลาน/สนามกีฬา

ไม่มี
มี