Blog

เปิดรับสมัครปีการศึกษาใหม่แล้ว

พระคริสตธรรมเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนพระคัมภีร์ หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020 กว่า 50 ปีที่หมอเฮ็นรี่รับใช้ท่ามกลางคริสตจักรไทย ท่านสรุปว่า “ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้พระคำภีร์อย่างถูกต้อง ยอมให้พระวิญญาญบริสุทธิ์ทำงานในชีวิต และยอมให้ผู้นำคนอื่นมีส่วนร่วมในชีวิต”

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ ปรารถนาสร้างชีวิตนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ

1. สร้างสาวกแบบทวีคูณตามแบบอย่างพระคริสต์

2. สร้างศิษยาภิบาลเพื่อขยายคริสตจักรของพระคริสต์

3. สร้างศาสนทูตเพื่อสร้างสาวกจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก