ข้อมูลทั่วไป

ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
    พระคริสตธรรมเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและเน้นสิ่งนี้ให้ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะ และความสามารถในการรับใช้พระเจ้า  เราเชื่อว่าการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นการยอมให้พระเจ้ากระทำกิจในชีวิตส่วนตัวและหมู่คณะ เพื่อจะสะท้อนและสำแดงพระสิริของพระเจ้าจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมา  การดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการนำมาซึ่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  รับการพัฒนาในด้านการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้ว และรับการฝึกฝนเพื่อความพร้อมในการรับใช้พระเจ้า   โดยคณาจารย์มีบทบาทในการ…
    1. สอนนักศึกษาถึงความสำคัญและคุณค่าของการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนตัว
    2. แนะนำให้มีวินัย ในการพัฒนาการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ได้  อย่างถูกต้อง
    3. ชี้ให้เห็นแบบอย่างของพระคริสต์ ที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสามารถเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ ต่อไป
    4. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติในห้องเรียน ในห้องประชุมนมัสการ การอธิษฐานและสามัคคีธรรมทั้งในและนอกสถานที่
    5. ให้คำแนะนำและดำเนินชีวิตกับพระคริสต์ไปด้วยกันกับนักศึกษา  นักศึกษาทั้งเต็มเวลาและบางเวลาทุกท่านจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการพบปะกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง นอกจากนั้นยังมีการปรึกษา-พบกับที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวอีกด้วย เพื่อการเรียนรู้และฝึกการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว พระคริสตธรรมเชียงใหม่ยังเน้นด้านอื่น ๆ ของชีวิตฝ่ายวิญญาณ คือ การนมัสการ  การรับใช้  และการสามัคคีธรรม

การนมัสการ 
    ในการเรียนทุกวันคณาจารย์และนักศึกษาจะมีโอกาสได้นมัสการ ซึ่งมีการร้องเพลง การเป็นพยาน การอธิษฐาน และการเทศน์-สอนจากพระวจนะ ทั้งจากคณาจารย์-นักศึกษาและจากวิทยากรพิเศษด้วย  โดยสองวันต่อสัปดาห์ จะเน้นการฟังคำสอน-เทศนา  ซึ่งจะเทศน์และสอนตามเป้าหมายของพระคริสตธรรมเชียงใหม่ที่ได้ตั้งไว้ และอีกสองวันต่อสัปดาห์จะเน้นการฟังคำพยานจากคณาจารย์และนักศึกษา  การอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน พร้อมกับการสามัคคีธรรมเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วย  ซึ่งมีเวลาตารางดังนี้

        09.30-09.45 น.         อธิษฐานร่วมกัน
        09.45-10.00 น.         นมัสการด้วยเพลงสรรเสริญ
        10.00-10.30 น.         เทศนา / คำพยาน

การรับใช้ 
    พระคริสตธรรมเชียงใหม่ เน้นการเรียนรู้พระคัมภีร์  การดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์และการรับใช้ที่สมดุลย์กัน  ทุกวันศุกร์เป็นเวลาอธิษฐานเผื่อการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร หรือที่ต่าง ๆ  พระคริสตธรรมเชียงใหม่ถือว่า การรับใช้เป็นโอกาสเพื่อเสริมสร้าง ครอบครัว คริสตจักร สังคม โดยการสำแดงชีวิตที่เป็นแบบอย่างและสอนพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อ ตามกำลัง ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้   นอกจากนี้ คณาจารย์และนักศึกษายังมีโอกาสที่จะแบ่งปันประสบการณ์การรับใช้ เพื่อเป็นพยานถึงพระเจ้าและหนุนใจซึ่งกันและกันอีกด้วย
 

สามัคคีธรรม  
    คณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาเห็นว่าการสามัคคีธรรมในพระคริสตธรรมเชียงใหม่เป็นเรื่องสำคัญ  เราถือว่านักศึกษาที่เต็มเวลาและบางเวลานั้นมีบทบาทสำคัญในความรับผิดชอบเสริมสร้างกันและกันเช่น การเรียนรู้พระคัมภีร์ การฝึกฝนชีวิต การรับใช้  และกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่

สถานที่ตั้ง
    พระคริสตธรรมเชียงใหม่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  ที่มีความสะดวกในการเดินทางไปมา เพราะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง   รอบๆ มีคริสตจักรอย่างน้อย 7-8 แห่งจากคณะต่าง ๆในรัศมีเพียง 1 กิโลเมตร  ปัจจุบันกำลังใช้อาคาร 4 ชั้นครึ่ง เป็นที่ทำการ มีความสะดวกและพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน นอกจากนี้พระคริสตธรรมเชียงใหม่ มีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ ที่ทางพระคริสตธรรมได้ซื้อไว้แล้ว